Новини

Промяна в тарифата на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД

Уважаеми клиенти, на свое заседание, проведено на 19.07.2023 г., Съветът на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД прие промени в Тарифата за таксите и комисионните, приложими към договорите с клиенти на дружеството, които ще влязат в сила от 21.08.2023 г. Новата тарифа може да видите ТУК.

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за първично публично предлагане на емисия варанти на ,,Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ, ISIN код BG9200001238

София, България, 23 юни 2023 г. – ,,Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: CITP / „Българска фондова борса“ АД), ЕИК 175264350, LEI код 485100YD4DGH2NGSSO15 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив, ет. партер на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на … още

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за първично публично предлагане на емисия варанти на „РОДИНА КЕПИТЪЛ“ АД , ISIN код BG9200002236

София, България, 23 юни 2023 г. – „РОДИНА КЕПИТЪЛ“ АД (Емитента) (борсов код: RDNA / „Българска фондова борса“ АД), ЕИК 124020731, LEI код 485100IMXUYP3YHSHP60 със седалище и адрес на управление гр. София 1309, р-н Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137 на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) … още

Търгово предложение от „ТК-ХОЛД“ АД за закупуване на акции от останалите акционери на „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/

Търгов предложител: „ТК-ХОЛД“ АД Инвестиционен посредник: „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД Дружество обект: „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/ Цена: 0.85 лева за 1 акция Начална дата за приемане: 22.06.2023 г. Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 19.07.2023 г.( включително) На основание разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомяваме, че с решение по Протокол … още

Инициатива Ден за акции 15.06.2023 г.

В съответствие с установената вече традиция за подобряване инвестиционната култура и познаваемостта на финансовите инструменти, като форма на инвестиция, „Българска фондова борса” АД и „Централен депозитар” АД организират на 15.06.2023 г., за девети пореден път инициативата „Ден за акции“. В „Деня за акции“ всички индивидуални инвеститори могат да придобият или продадат акции и структурирани продукти … още

Корпоративно съобщение: Емитент: Еврохолд България АД-София (EUBG) 31.05.2023 09:39:04 (местно време)

Емитент: Еврохолд България АД-София (EUBG)Еврохолд България АД-София (EUBG) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб 43, ет. 1, заседателна зала , при следния дневен ред:– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за … още

Корпоративно съобщение: Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57) 30.05.2023 17:26:26 (местно време)

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)Трейс груп холд АД-София (T57) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов 12, при следния дневен ред:– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален … още

Корпоративно съобщение:Емитент: Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP)09.05.2023 09:12:25 (местно време)

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) свиква редовно ОСА на 06.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51Б, залата на първи етаж, при следния дневен ред:– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г.;– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;– Доклад на регистрирания одитор за 2022 … още

Корпоративно съобщение: Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6) 04.05.2023 09:31:54 (местно време)

На 03.05.2023 г. Градус АД е изкупило обратно 1070 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 02.05.2023 г. e 2 670 477 броя или 1.1% от правата на глас.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Корпоративно съобщение: Емитент: Монбат АД-София (MONB) 02.05.2023 08:49:30 (местно време)

Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК относно сключена сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.