За компанията

бул. Тодор Александров 73

02 / 986 09 11
office@focalpoint.bg

Понед. - Петък
9:00 - 17:30

Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД е инвестиционен посредник, притежаващ лиценз номер  РГ-03-0156 / 19.04.2023 г. издаден от Комисията за финансов надзор.

Дружеството е част от групата на Зенит Инвестмънт Холдинг АД. 

Основна дейност

Съгласно издадения лиценз Фоукал Пойнт Инвестмънтс има право да извършва следните услуги и дейности:

  • приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;
  • изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
  • управление на портфейл;
  • инвестиционни съвети;
  • предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти)

Допълнителни услуги

Фоукал Пойнт Инвестмънтс може да предоставя и следните допълнителни услуги:

  • съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012;
  • предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката;
  • съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;
  • предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
  • инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;