Капиталов пазар

бул. Черни връх 51 б
София 1407

Понед. - Петък
9:00 - 17:30

Като член на Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД, Фоукал Пойнт Инвестмънтс предлага на своите клиенти следните услуги на българския капиталов пазар:

  • търговия с акции на публични дружества
  • търговия с компенсаторни инструменти – компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове
  • търговия с права, свързани с увеличението на капитала на публични дружества
  • търговия с общински и корпоративни облигации
  • посредничество при търговия с акции на непублични дружества
  • регистриране на сделки извън регулиран пазар
  • доверително управление

На Българска фондова борса са листнати акции от над 100 компании, като най-ликвидните и популярните сред тях са включени в състава на трите основни борсови индекса – SOFIX, BGBX40 и BG REIT.

Чрез инвестиции в български публични компании се придобива собственост върху акциите и всички останали права на акционерите – право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял, право на записване на нови акции при увеличаване на капитала на дружеството и др.

Фоукал Пойнт Инвестмънтс предлага търговия с акции, компенсаторни инструменти, права, дялове и облигации.

Такса за брокерски услуги върху стойността на сделката:

Стойност на сделкатаКомисиона
0 – 99 999 лв.0,3% от стойността на сделката, но не по-малко от 5 лв. 
100 000 – 999 999 лв. 0,2 % от стойността на сделката
> 1 000 000 лв. По договаряне

Всички такси и комисиони са подробно описани в Тарифата на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД в раздел Документи.


Борсови сесии

Търговията на Българска фондова борса се осъществява чрез търговската платформа на Дойче Бьорзе – T7®.

Сделките с финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата се осъществяват въз основа на въведените поръчки за покупка и продажба от борсовите членове и на котировките на маркет-мейкърите (борсови сделки). Поръчките и котировките представляват твърда заявка да се закупи или продаде дадено количество финансови инструменти по определена или по пазарна цена и при определени допълнителни параметри.

Пазарният модел на T7® включва 2 основни форми на търговия – аукцион и непрекъсната търговия, като в допълнение търговската система предлага и функционалности за първично публично предлагане (IPO).

Всички сделки с финансови инструменти, допуснати до търговия на борсата, се приключват при спазване на принципа „доставка срещу плащане“, т. е. прехвърлянето на финансовите инструменти е едновременно и взаимосвързано с плащането по тях. Тези действия се извършват от Централен депозитар АД само по безкасов начин. Сетълмент цикълът е T+2, като той е един и същ както за местните, така и за чуждестранните инвеститори. 

До 17:00 часа на деня T+1 са позволени корекции по вече изпратени инструкции. 

В деня T+2 се извършват 2 сетълмент процедури (batches). Първата процедура стартира в 11:30 часа и включва всички транзакции, получени до този момент. Втората процедура е в 15:25 часа и включва сетълмент инструкции, получени след края на първата процедура. 

След като депозитарната институция получи потвърждение за успешния паричен сетълмент от системата за брутен сетълмент в реално време, тя стартира сетълмента на ценни книжа.

След приключване на процеса по сетълмент двете страни се уведомяват чрез SWIFT.

Графикът на търговската сесия варира в зависимост от конкретния вид инструмент, както и от сегмента, на който е регистриран.

График на сесията за емисиите, търгуващи се непрекъснато, е както следва:

09:30 – 10:00  Pre-trading
10:00 – 10:10  Откриващ аукцион
10:10 – 16:55  Непрекъсната търговия
16:55 – 17:00  Закриващ аукцион
17:00 – 17:30  Post-trading

График на емисиите, търгуващи се само посредством аукциони:

09:30 – 10:00  Pre-trading
10:00 – 10:10  Откриващ аукцион
16:55 – 17:00  Закриващ аукцион
17:00 – 17:30  Post-trading