Условия и Права за ползване

бул. Тодор Александров 73

02 / 986 09 11
office@focalpoint.bg

Понед. - Петък
9:00 - 17:30

Общи условия за ползване на уебсайта на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД: Този уебсайт е собственост на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.

Авторско право: Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторско право с всички запазени права. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие, че потребителите не премахват бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Потребителите не могат да възпроизвеждат (цялостно или на частично), да променят, да предават (по електронен или друг начин), да свързват или използват за каквито и да е публични или търговски цели уебсайта на „ФоукалПойнт Инвестмънтс” АД без предварително писмено разрешение на компанията.

Отговорност за информацията в сайта: „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не заявява, че те са такива. Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа на потребителите до и ползването на уебсайта. Предложената информация не се счита за какъвто и да е съвет (инвестиционен, юридически и др.), както и за подтик към сключване на сделка. Преди да вземат инвестиционно решение потребителите трябва да се свържат със специалистите на компанията.

Свързани уебсайтове: „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите тези сайтове.

Права за ползване

Този уебсайт е собственост на Инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му. Съдържанието на уебсайта е предмет на авторско право и не може да бъде възпроизвеждано, променяно, предавано или използвано за каквито и да е търговски цели без предварително писмено разрешение на дружеството.

Инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД поддържа актуална информация на уебсайта, от източници, които третира за достоверни. Независимо от това, дружеството не поема гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността или безпроблемния достъп до същата. Инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД не носи отговорност за грешки или пропуски в сайта, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на уебсайта и на информацията, съдържаща се в него.

Дружеството има право да променя без предварително уведомление съдържанието на уебсайта. 

Инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД не гарантира и не носи отговорност за точността, достоверността и достъпността на информацията, документите и услугите съдържащи се в уебсайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, както и не носи отговорност за услугите, предлагани от тези сайтове.                   

Съдържанието на този сайт не представлява предложение или покана за сключване на сделки, нито пък препоръка за закупуване или продажба на финансови инструменти или сключване на каквато и да било сделка с предмет финансови инструменти. Инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД предупреждава своите клиенти, че предлаганите от дружеството услуги имат рисков характер, като задължение на клиента е да се запознае с конкретните рискове, съпътстващи всяка инвестиционна услуга.

За всяка информация или данни, за тяхното използване, или влизане в този уебсайт е приложимо българското законодателство.