Защита на активи

бул. Тодор Александров 73

02 / 986 09 11
office@focalpoint.bg

Понед. - Петък
9:00 - 17:30

Ние в инвестиционен посредник Фоукал Пойнт Инвестмънтс осъзнаваме, че сигурността на личната информация и защитата на клиентските активи са от особено значение за нашите клиенти и прилагаме всички необходими мерки за тяхната сигурност.

Фоукал Пойнт Инвестмънтс е член на Фонд за компенсиране на инвеститорите, който осигурява защита на клиентските активи на непрофесионални клиенти по сметки в инвестиционния посредник.

Фонда осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник чрез набраните във Фонда средства, в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

Фондът изплаща компенсация за неудовлетворени клиентски вземания, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските активи в съответствие със законовите и договорните условия. За клиентски активи се считат паричните средства, финансовите инструменти и другите активи на клиентите на инвестиционен посредник, които той държи, администрира или управлява за тяхна сметка във връзка с предоставените от него инвестиционни услуги според Закона за пазарите на финансови инструменти, включително лихви, дивиденти и други подобни плащания.  

Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от  40 000 лева.

Допълнителна информация относно дейността на Фонда може да бъде намерена на:

www.sfund-bg.com