Новини

Решения от заседание на Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, проведено на 20.01.2023г.

Уважаеми клиенти, на свое заседание, проведено на 20.01.2023 г., Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД прие промени в Тарифата и Общите условия, приложими към договорите с клиенти на дружеството, които са в сила от 21.02.2023 г. Тарифа на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, в сила от 21.02.2023г. Общи условия, приложими към договорите … още

Предварителна информация за разходите и свързаните такси за 2023г.

Уважаеми клиенти, С оглед изпълнение на задължението ни съгласно разпоредбите на чл. 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС (MIFID II) и в съответствие с чл.50 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията … още

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 131457471, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти от 31.10.2022 г., решение на Съвета на директорите на „ФеърПлей … още

Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228.

Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ,чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 Брой акции преди увеличението: 49 045 400; Борсов код на акциите: FPP; ISIN код на акциите: BG1100042057; Борсов код на издадените варанти: FPPV; ISIN код на издадените варанти: BG9200002228; Брой варанти, предложени за упражняване: 98 090 … още

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228. 

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 131457471, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б на … още

Основна информация за първично публично предлагане на варанти с емитент „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ISIN код на варантите BG9200002228

Брой акции преди увеличението: 49 045 400. Общ брой на издадените права: 49 045 400. Общ брой на предлаганите варанти: 98 090 800. Емисионна стойност на 1 (един) варант: 0.001 лв. Съотношение между издадените права и варанти (право/варант): 1/2 Всяко лице може да запише такъв брой варанти, който е равен на броя на притежаваните от … още

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК от  „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за първично публично предлагане на емисия варанти, ISIN код BG9200002228

София, България, 7 юли 2022 г. – „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: FPP/“Българска фондова борса“ АД), ЕИК 131457471, LEI код 8945007YP0RQOLYBU974 със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява всички … още

Начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на неупражнените до момента варанти от емисия с ISIN код BG9200001162.

На 19.10.2021 г. в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията по партидата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е публикувано Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия … още