Новини

12 юни „Ден за акции“ – търговия без такси и комисионни за физически лица.

12 юни 2024 – Ден за акции Българска фондова борса и Централен депозитар организират десетото издание на инициативата в полза на индивидуалните инвеститори – „Ден за акции“. Инициативата е с цел подобряване на инвестиционната култура и увеличаване на знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в България. „Денят за акции“ ще се проведе на … още

Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001238

София, България, 17 април 2024 г. – ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: CITP / „Българска фондова борса“ АД), ЕИК 175264350, LEI код 485100YD4DGH2NGSSO15 със седалище и адрес на гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2 на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа … още

Корпоративно съобщение: Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

09.02.2024 16:23:49 (местно време) Емитент: ТК-Имоти АД (KABL)ТК-Имоти АД (KABL) свиква извънредно ОСА на 14.03.2024 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Горица 6, при следния дневен ред:– Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на Добруджанска мебел АД, ЕИК: 834025235, Каумет АД, ЕИК: 118000845, Програмни продукти и системи АД, ЕИК: 831639462, Рален-Текс АД, … още

Корпоративно съобщение: Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

29.01.2024 11:09:39 (местно време) Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Корпоративно съобщение: Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

29.01.2024 13:08:25 (местно време) Емитент: ТК-Имоти АД (KABL)ТК-Имоти АД представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Предварителна информация за разходите и свързаните такси през 2024г. на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД

Уважаеми клиенти, С оглед изпълнение на задължението ни съгласно разпоредбите на чл. 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС (MIFID II) и в съответствие с чл.50 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията … още

Съобщение за успешно приключило първично публично предлагане на емисия облигации издавани от Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с решение на Управителният съвет на „Финанс Плюс Мениджмънт“ АД от 02.08.2023 г., последващо изменено с решение на Управителния Съвет на Дружеството от 02.10.2023г. за издаване на до 25 000 (двадесет и пет хиляди) обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, всяка с номинална стойност 1 000 (хиляда) … още

Основна информация за публичното предлагане на облигации на „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ АД

На 07.12.2023г. Съвета на директорите на БФБ АД взе решение за допускане до търговия на Сегмент за първично публично предлагане на Основен пазар BSE временна емисия облигации на Финанс плюс мениджмънт холдинг АД със следните параметри:– Вид облигации: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми и обезпечени;– ISIN код на временната емисия: BG2500002238;– Борсов код на … още

Основна информация за увеличение на капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002236

Брой акции преди увеличението: 1 815 274; Борсов код на акциите: RDNA; ISIN код на акциите: BG11RODOAT17; Борсов код на издадените варанти: ECHW; ISIN код на издадените варанти: BG9200002236; Брой акции, предложени за упражняване: 341 528; Брой неупражнени до момента варанти: 341 528; Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.; Емисионна стойност на акциите: 24.00 лв. Съотношение … още