Новини

Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228.

Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ,чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 Брой акции преди увеличението: 49 045 400; Борсов код на акциите: FPP; ISIN код на акциите: BG1100042057; Борсов код на издадените варанти: FPPV; ISIN код на издадените варанти: BG9200002228; Брой варанти, предложени за упражняване: 98 090 … още

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228. 

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 131457471, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б на … още

Основна информация за първично публично предлагане на варанти с емитент „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ISIN код на варантите BG9200002228

Брой акции преди увеличението: 49 045 400. Общ брой на издадените права: 49 045 400. Общ брой на предлаганите варанти: 98 090 800. Емисионна стойност на 1 (един) варант: 0.001 лв. Съотношение между издадените права и варанти (право/варант): 1/2 Всяко лице може да запише такъв брой варанти, който е равен на броя на притежаваните от … още

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК от  „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за първично публично предлагане на емисия варанти, ISIN код BG9200002228

София, България, 7 юли 2022 г. – „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: FPP/“Българска фондова борса“ АД), ЕИК 131457471, LEI код 8945007YP0RQOLYBU974 със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява всички … още

Начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на неупражнените до момента варанти от емисия с ISIN код BG9200001162.

На 19.10.2021 г. в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията по партидата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е публикувано Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия … още

Начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162

На 18.06.2021 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията по партидата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е публикувано съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162. Датата на публикуване … още

Фоукал Пойнт Инвестмънтс е водещ мениджър в процедурата за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162

Подробна информация за реда, срока и условията за упражняване на варантите и записването на акциите може да намерите в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. Пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на варанти на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, потвърден … още