Новини

Корпоративно съобщение: Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

30.10.2023 11:04:20 (местно време) Емитент: Алкомет АД-Шумен (ALCM)Алкомет АД-Шумен представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Корпоративно съобщение: Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа):

Градус АД-Стара Загора 30.10.2023 12:08:01 (местно време) Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване срока на подписката за увеличение на капитала на ,,Елеа Кепитъл Холдинг“ АД и упражняване на варантите от емисия с ISIN код BG9200002236

На свое заседание от 20.10.2023 г. Съветът на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг ” АД, ЕИК 124020731, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров № 137, ет. 6, на основание чл. 89 л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), взе решение за удължаване на срока за … още

Основна информация за увеличение на капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002236

Брой акции преди увеличението: 93 774; Борсов код на акциите: RDNA; ISIN код на акциите: BG11RODOAT17; Борсов код на издадените варанти: ECHW; ISIN код на издадените варанти: BG9200002236; Брой варанти, предложени за упражняване: 2 063 028; Брой неупражнени до момента варанти: 2 063 028; Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.; Емисионна стойност на акциите: 24.00 … още

Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200002236

София, България, 29 септември 2023 г. – ,,Елеа Кепитъл Холдинг“ АД (Емитента) (борсов код: CITP / „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД), ЕИК 124020731, LEI код 485100IMXUYP3YHSHP60 със седалище и адрес на гр. София1309, бул. Тодор Александров 137, ет. 6 на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка … още

Основна информация за увеличение на капитала на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001238

Брой акции преди увеличението: 1 300 000; Борсов код на акциите: CITP; ISIN код на акциите: BG1100074076; Борсов код на издадените варанти: GIPW; ISIN код на издадените варанти: BG9200001238; Брой варанти, предложени за упражняване: 44 200 000; Брой неупражнени до момента варанти: 44 200 000; Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.; Емисионна стойност на акциите: 1.10 лв. … още

Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001238

София, България, 24 август 2023 г. – ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: CITP / „Българска фондова борса“ АД), ЕИК 175264350, LEI код 485100YD4DGH2NGSSO15 със седалище и адрес на гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2 на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа … още

Корпоративно съобщение: Емитент: Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София (GIPW) 09.08.2023 09:50:16 (местно време)

Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ публикува информация за получено искане за свикване на общо събрание от притежател на варанти от емисия с ISIN код BG9200001238, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по варантите.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

Корпоративно съобщение: Емитент: Софарма АД-София (SFA)

07.08.2023 17:04:31 (местно време) На проведено на 04.08.2023 г. извънредно ОСА на Софарма АД са взети следните решения:– Преобразува Софарма АД чрез вливането в него на Биофарм-инженеринг АД. В резултат на вливането цялото имущество на Биофарм-инженеринг АД ще премине към Софарма АД при условията на общо правоприемство;– Одобрява на Договор за преобразуване чрез вливане на … още