Новини

Сделка на извънборсов сегмент

Днес, 30.12.2017г., в 10,53 ч. на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, за 1 300 000/ един милион и триста хиляди/ броя по 0,70 лева за една акция или общо за 910 000.00/ деветстотин и … още

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Във връзка с достигнала до дружеството информация, че недобросъвестни лица осъществяват организрано дейност като, използвайки по недобросъвестен начин името на ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД, „сключват договори“ от името на дружеството с въведени в заблуждение лица и набират парични средства от такива лица, с настоящото ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД уведомява и предупреждава всички заинтересовани лица, както … още

СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД уведомява всички заинтересовани лица, че осъществява своята дейност единствено и само на територията на Република България, като сключва договори с клиенти и приема нареждания само в офиса си на адрес: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б. Това е и единственият офис на дружеството, който е одобрен … още

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ уведомление за начало на подписка и график на предлагането – 19-10-2016

С настоящото и във връзка с издаване на емисия деривативни финансови инструменти – варанти (Проспектът за първично публично предлагане на същите е одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 707-E от 06.10.2016г.), „Фоукал Пойнт Инвестмънс“ АД съобщава, както следва: „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е оповестило съобщението за публично предлагане по реда на чл. 92а, … още

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

С решение №707-Е/06.10.2016 г. Комисия по финансов надзор одобри Проспект за първично публично предлагане на до 232 017 800( двеста тридесет и два милиона седемнадесет хиляди и осемстотин) броя варанти за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. uploads/assets/FPP_Warrants_2016(1).pdf