Новини

Основна информация за увеличение на капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002236

Брой акции преди увеличението: 1 815 274; Борсов код на акциите: RDNA; ISIN код на акциите: BG11RODOAT17; Борсов код на издадените варанти: ECHW; ISIN код на издадените варанти: BG9200002236; Брой акции, предложени за упражняване: 341 528; Брой неупражнени до момента варанти: 341 528; Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.; Емисионна стойност на акциите: 24.00 лв. Съотношение … още

Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за начало на публичното предлагане на облигации на „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ АД“ АД

София, България, 06 декември 2023 г. – „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД (Емитента), ЕИК 206846379, LEI код 8945000G0KRMCSSCJX41 със седалище и адрес на управление на гр. София 1766, ул. „Рачо Петков Казанджията“ №4, ет. 6Б, на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява всички заинтересовани лица относно … още

Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200002236

София, България, 06 декември 2023 г. – ,,Елеа Кепитъл Холдинг“ АД (Емитента) (борсов код: RDNA / „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД), ЕИК 124020731, LEI код 485100IMXUYP3YHSHP60 със седалище и адрес на гр. София 1309, бул. Тодор Александров 137, ет. 6 на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във … още

Корпоративно съобщение:Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

30.10.2023 21:10:06 (местно време) Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)Трейс груп холд АД-София представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Корпоративно съобщение:Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

30.10.2023 17:31:31 (местно време) Емитент: Монбат АД-София (MONB)Монбат АД-София представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Корпоративно съобщение:Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

30.10.2023 16:54:43 (местно време) Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP)ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Корпоративно съобщение:Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

30.10.2023 17:12:34 (местно време) Емитент: Химимпорт АД-София (CHIM)Химимпорт АД-София представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Корпоративно съобщение:Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

30.10.2023 12:08:01 (местно време) Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)Градус АД-Стара Загора представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Корпоративно съобщение: Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)

30.10.2023 14:11:18 (местно време) Емитент: Софарма АД-София (SFA)Софарма АД-София представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Корпоративно съобщение: Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

30.10.2023 11:01:40 (местно време) Емитент: Еврохолд България АД-София (EUBG)Еврохолд България АД-София представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News