Новини

Сделка на извънборсов сегмент

Днес, 30.12.2017г., в 10,53 ч. на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр.София, ЕИК 131457471, ISIN BG1100042057, за 1 300 000/ един милион и триста хиляди/ броя по 0,70 лева за една акция или общо за 910 000.00/ деветстотин и … още

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Във връзка с достигнала до дружеството информация, че недобросъвестни лица осъществяват организрано дейност като, използвайки по недобросъвестен начин името на ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД, „сключват договори“ от името на дружеството с въведени в заблуждение лица и набират парични средства от такива лица, с настоящото ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД уведомява и предупреждава всички заинтересовани лица, както … още

СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД уведомява всички заинтересовани лица, че осъществява своята дейност единствено и само на територията на Република България, като сключва договори с клиенти и приема нареждания само в офиса си на адрес: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б. Това е и единственият офис на дружеството, който е одобрен … още

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ уведомление за начало на подписка и график на предлагането – 19-10-2016

С настоящото и във връзка с издаване на емисия деривативни финансови инструменти – варанти (Проспектът за първично публично предлагане на същите е одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 707-E от 06.10.2016г.), „Фоукал Пойнт Инвестмънс“ АД съобщава, както следва: „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е оповестило съобщението за публично предлагане по реда на чл. 92а, … още

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

С решение №707-Е/06.10.2016 г. Комисия по финансов надзор одобри Проспект за първично публично предлагане на до 232 017 800( двеста тридесет и два милиона седемнадесет хиляди и осемстотин) броя варанти за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. uploads/assets/FPP_Warrants_2016(1).pdf

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

06 април 2016 „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД съобщава, че подписката по увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (ФПП) приключи успешно, като по набирателната сметка на Дружеството са постъпили 5 232 715 лв., съответстващи на всички подадени заявки за записване на акции към инвестиционния посредник, обслужващ увеличението. 4 615 271 лв. са постъпили от „ФеърПлей Аграрен Фонд“ АД, което … още