Новини

Основна информация за увеличение на капитала на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001238

Брой акции преди увеличението: 1 300 000; Борсов код на акциите: CITP; ISIN код на акциите: BG1100074076; Борсов код на издадените варанти: GIPW; ISIN код на издадените варанти: BG9200001238; Брой варанти, предложени за упражняване: 44 200 000; Брой неупражнени до момента варанти: 44 200 000; Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.; Емисионна стойност на акциите: 1.10 лв. … още

Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001238

София, България, 24 август 2023 г. – ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: CITP / „Българска фондова борса“ АД), ЕИК 175264350, LEI код 485100YD4DGH2NGSSO15 със седалище и адрес на гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2 на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа … още

Корпоративно съобщение: Емитент: Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София (GIPW) 09.08.2023 09:50:16 (местно време)

Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ публикува информация за получено искане за свикване на общо събрание от притежател на варанти от емисия с ISIN код BG9200001238, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по варантите.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

Корпоративно съобщение: Емитент: Софарма АД-София (SFA)

07.08.2023 17:04:31 (местно време) На проведено на 04.08.2023 г. извънредно ОСА на Софарма АД са взети следните решения:– Преобразува Софарма АД чрез вливането в него на Биофарм-инженеринг АД. В резултат на вливането цялото имущество на Биофарм-инженеринг АД ще премине към Софарма АД при условията на общо правоприемство;– Одобрява на Договор за преобразуване чрез вливане на … още

Корпоративно съобщение: Еврохолд България АД-София (EUBG)07.08.2023 10:12:21 (местно време)

Fitch потвърди рейтинг ‘B+’ със стабилна перспектива на Евроинс и премахна наблюдението над компанията.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Корпоративно съобщение: Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София

Регистрация на финансови инструменти 01.08.2023 13:19:08 (местно време) Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ, на основание чл. 32, ал. 3 от същите, с нареждане на Директора по търговия, се въвежда за търговия на „Сегмент за борсово търгувани продукти” … още

Корпоративно съобщение: Елеа Кепитъл Холдинг АД

Регистрация на финансови инструменти 01.08.2023 13:19:57 (местно време) Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Елеа Кепитъл Холдинг АД, на основание чл. 32, ал. 3 от същите, с нареждане на Директора по търговия, се въвежда за търговия на „Сегмент за борсово търгувани продукти” … още

Корпоративно съобщение: Емитент: Еврохолд България АД-София (EUBG) 31.07.2023 19:36:22 (местно време)

Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа). Еврохолд България АД-София представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

Корпоративно съобщение: Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57) 31.07.2023 21:41:10 (местно време)

Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа). Трейс груп холд АД-София представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2023г.Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News