Новини

Корпоративно съобщение: Емитент: Еврохолд България АД-София (EUBG) 31.05.2023 09:39:04 (местно време)

Емитент: Еврохолд България АД-София (EUBG)Еврохолд България АД-София (EUBG) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб 43, ет. 1, заседателна зала , при следния дневен ред:– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за … още

Корпоративно съобщение: Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57) 30.05.2023 17:26:26 (местно време)

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)Трейс груп холд АД-София (T57) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов 12, при следния дневен ред:– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален … още

Корпоративно съобщение:Емитент: Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP)09.05.2023 09:12:25 (местно време)

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) свиква редовно ОСА на 06.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51Б, залата на първи етаж, при следния дневен ред:– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г.;– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;– Доклад на регистрирания одитор за 2022 … още

Корпоративно съобщение: Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6) 04.05.2023 09:31:54 (местно време)

На 03.05.2023 г. Градус АД е изкупило обратно 1070 собствени акции при средна цена от 1.50 лв. за една акция. Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 02.05.2023 г. e 2 670 477 броя или 1.1% от правата на глас.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Корпоративно съобщение: Емитент: Монбат АД-София (MONB) 02.05.2023 08:49:30 (местно време)

Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК относно сключена сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

Корпоративно съобщение: Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6) 27.04.2023 09:47:34 (местно време)

На 26.04.2023 г. Градус АД е изкупило обратно 1 970 000 собствени акции при средна цена от 1.45 лв. за една акция.Общият брой на притежаваните от дружеството собствени акции към 26.04.2023 г. e 2 580 124 броя или 1.06 % от правата на глас.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница … още

Корпоративно съобщение: Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57) 24.04.2023 09:14:42 (местно време)

Трейс груп холд АД публикува уведомлние за вписана в ТР промяна на член на Управителния съвет.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

Корпоративно съобщение: Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6) 20.04.2023 17:17:06 (местно време)

Градус АД уведомява за започване на процедура по вливане на Голд Фарм 91 ЕООД с ЕИК 205933500), Лора-2004 ЕООД с ЕИК 123658624 и Жюлив ЕООД с ЕИК 119053781, като преобразуващи се дружества, в Милениум 2000 ЕООД с ЕИК 119591422, като приемащо дружество.Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News Текст … още