Новини

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ уведомление за начало на подписка и график на предлагането – 19-10-2016

С настоящото и във връзка с издаване на емисия деривативни финансови инструменти – варанти (Проспектът за първично публично предлагане на същите е одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 707-E от 06.10.2016г.), „Фоукал Пойнт Инвестмънс“ АД съобщава, както следва: „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е оповестило съобщението за публично предлагане по реда на чл. 92а, … още

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

С решение №707-Е/06.10.2016 г. Комисия по финансов надзор одобри Проспект за първично публично предлагане на до 232 017 800( двеста тридесет и два милиона седемнадесет хиляди и осемстотин) броя варанти за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. uploads/assets/FPP_Warrants_2016(1).pdf

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

06 април 2016 „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД съобщава, че подписката по увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (ФПП) приключи успешно, като по набирателната сметка на Дружеството са постъпили 5 232 715 лв., съответстващи на всички подадени заявки за записване на акции към инвестиционния посредник, обслужващ увеличението. 4 615 271 лв. са постъпили от „ФеърПлей Аграрен Фонд“ АД, което … още

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

С Решение №76-Е от 08.02.2016 г. Комисия за финансов падзор одобри проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 5 582 537 ( пет милиона петстотин осемдесет и две хиляди петстотин тридесет и седем ) броя обикновени, безналични поименни, свободно-прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 ( един … още

Търгово предложение „Джерман-София“ АД

04 март 2013 СЪОБЩЕНИЕ по повод приключила процедура на търгово предложение от Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев към акционерите на „Джерман-София” АД, гр. Дупница за закупуване на акции от капитала на „Джерман-София”АД Търговите предложители Любомир Георгиев Мирчев и Таньо Димитров Танев, на основание чл.157 от ЗППЦК и чл. 37, ал.1 от Наредба № 13 за търгово … още

Общи условия, 27.04.2012 г.

04 май 2012 Комисията за финансов надзор (КФН) одобри промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти  на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.  (Писмо на КФН, Изх.№ РГ-03-156-2 от 27.04.2012 г.) )Новите общи условия са публикувани в раздел „Документи“.

Сделка на извънборсов сегмент

Днес, 24.02.2011, в 9:18 ч., на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София,  ЕИК 131457471, ISIN BG 1100042057, за 710 000 /седемстотин и десет хиляди/ броя по 0,90 лева /деветдесет стотинки/ за една акция или общо за 639 000 … още

Сделка на извънборсов сегмент

Днес, 06.01.2011 г. 9:10 часа на извънборсов сегмент бе сключена сделка  за 10 000 броя акции от емисия BG1100016978, емитент „Българска Фондова Борса- София” АД, цена за акция 1,400 лева между „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и негов клиент.

Промени в Общите условия

Комисията за Финансов Надзор одобри промени в общите условия, приложими към договорите с клиенти  на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.  Новите общи условия са публикувани в раздел „Документи“.