Новини

Общи условия, 27.04.2012 г.

04 май 2012 Комисията за финансов надзор (КФН) одобри промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти  на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.  (Писмо на КФН, Изх.№ РГ-03-156-2 от 27.04.2012 г.) )Новите общи условия са публикувани в раздел „Документи“.

Сделка на извънборсов сегмент

Днес, 24.02.2011, в 9:18 ч., на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София,  ЕИК 131457471, ISIN BG 1100042057, за 710 000 /седемстотин и десет хиляди/ броя по 0,90 лева /деветдесет стотинки/ за една акция или общо за 639 000 … още

Сделка на извънборсов сегмент

Днес, 06.01.2011 г. 9:10 часа на извънборсов сегмент бе сключена сделка  за 10 000 броя акции от емисия BG1100016978, емитент „Българска Фондова Борса- София” АД, цена за акция 1,400 лева между „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД и негов клиент.

Промени в Общите условия

Комисията за Финансов Надзор одобри промени в общите условия, приложими към договорите с клиенти  на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД.  Новите общи условия са публикувани в раздел „Документи“.