Новини » „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ уведомление за начало на подписка и график на предлагането – 19-10-2016

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ уведомление за начало на подписка и график на предлагането – 19-10-2016

С настоящото и във връзка с издаване на емисия деривативни финансови инструменти – варанти (Проспектът за първично публично предлагане на същите е одобрен от Комисията за финансов надзор с Решение № 707-E от 06.10.2016г.), „Фоукал Пойнт Инвестмънс“ АД съобщава, както следва:

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е оповестило съобщението за публично предлагане по реда на чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК с публикации в „Капитал Daily” и „Стандарт” на 13.10.2016г. и в Търговския регистър на 19.10.2016г. (номер на вписването 20161019095115), както и че същото е поместено на електронните страници на емитента (fpp.bg) и упълномощения инвестиционен посредник (focalpoint.bg).

Последната дата за търговия с акциите на дружеството с право на придобилите ги да получат права е 24.10.2016г. Правата за участие в емисията варанти ще бъдат издадени в полза на акционерите на дружеството, които са такива към 26.10.2016г. Тази дата се явява начало на подписката. Настоящите акционери придобиват правата безплатно. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса – София” АД основен пазар, сегмент за права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса – София” АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Правата могат да бъдат прехвърлени в петнадесетдневен срок от началната дата за тяхното прехвърляне или от 27.10.2016г. до 11.11.2016г. Прехвърлянето на правата се извършва на „Българска фондова борса – София” АД, основен пазар, сегмент за права.

На 5-ия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата или на 18.11.2016г., Дружеството ще предложи чрез упълномощения инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД, на регулиран пазар, за продажба, при условията на явен аукцион неупражнените права, в срока за прехвърляне на правата.

Началната дата за записване на въранти съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата – първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане или на 27.10.2016г. и приключва 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата или на 02.12.2016г.

Нито настоящото, нито раешението на Комисия за финансов надзор да одобри проспекта за първично публично предлагане на емисия варанти се явяват препоръка за инвестиране в настоящата емисия ценни книжа.