Новини » Търгово предложение от „ТК-ХОЛД“ АД за закупуване на акции от останалите акционери на „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/

Търгово предложение от „ТК-ХОЛД“ АД за закупуване на акции от останалите акционери на „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/

Търгов предложител: „ТК-ХОЛД“ АД
Инвестиционен посредник: „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД
Дружество обект: „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/
Цена: 0.85 лева за 1 акция
Начална дата за приемане: 22.06.2023 г.
Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 19.07.2023 г.( включително)

На основание разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомяваме, че с решение по Протокол № 48 от 20.06.2023г., Комисията за финансов надзор не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „ТК-ХОЛД“ АД за закупуване чрез инвестиционен посредник (ИП) „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД на 111 686 бр. акции от капитала на „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/ от останалите акционери на дружеството.

Съгласно одобреното търгово предложение:

  • Търговият предложител предлага да закупи акциите на останалите акционери в  „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/ при цена за една акция в размер на 0.85 лева.
  • „ТК-ХОЛД“ АД заявява, че не притежава и иска да придобие 111 686 броя акции на „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/, представляващи 48.27 % от капитала и от гласовете в ОСА на „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/ от всички останали акционери.
  • Срокът за приемане на Търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на настоящото съобщение в специализираната финансова страница X3News.

Документи:

  1. Пълен текст на търговото предложение от „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/
  2. Съобщение по чл. 154, ал.1 от ЗППЦК за търгово предложение

Инструкции към инвестиционните посредници:
Във връзка с търговото предложение от страна на „ТК-ХОЛД“ АД към акционерите на „КАБИЛЕ-ЛБ“ АД /В ЛИКВИДАЦИЯ/, обслужвано от ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, моля да имате предвид следното:

  • Заявленията за приемане/оттегляне на търговото предложение от индивидуалните клиенти се подават от 22.06.2023 г. до 19.07.2023 г., включително,  в съответно обслужващия ги ИП като същите, най-късно до края на работния ден, се изпращат сканирани на имейл office@focalpoint.bg
  • В края на периода очакваме да ни изпратите на по-долу посочения адрес оригиналното заявление за приемане/оттегляне на търговото предложение с приложени заверени копия от документи и данни за легитимация и представителна власт. Заявлението следва да е подписано от акционера (или лице, което има право да го представлява), от лице по чл. 65, ал. 1 от Наредба № 38 на КФН от 21 май 2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (лица, предлагащи финансови инструменти; брокери на финансови инструменти; инвестиционни консултанти; управителите, изпълнителните членове на управителния орган или прокуристите на инвестиционния посредник) и от служител на звено „Нормативно съответствие” в инвестиционния посредник, приел заявлението.

Гр. София 1303,
бул. „Тодор Александров” № 73, ет.1
До: „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД
На вниманието на: Диан Димов

На основание така постъпилата от Вас информация, в седмицата след 19.07.2023 г.  на извънрегулиран пазар ще бъдат регистрирани съответните сделки по изкупуването на акциите от Вашите клиенти (за което ще се свържем с вас предварително), като същите ще приключат на база доставка срещу плащане с вальор T+2.

За допълнителни въпроси можете да се обаждате в бек-офиса  на тел.02/986 09 11