Новини » Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001238

Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001238

София, България, 17 април 2024 г. – ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: CITP / „Българска фондова борса“ АД), ЕИК 175264350, LEI код 485100YD4DGH2NGSSO15 със седалище и адрес на гр. София 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. Луи Айер № 2 на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с решение на Общо събрание на варантопритежателите от 05.04.2024 г. и последващо решение на Съвета на директорите на дружеството от 12.04.2024 г., уведомява всички заинтересовани лица относно започване на процедурата за увеличение на капитала на ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ чрез издаване на до 42 465 000 (четиридесет и два милиона четиристотин шестдесет и пет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.10 лева, под условие че акции от увеличението бъдат записани от варантопритежателите от емисия с ISIN: BG9200001238, в съответствие с реда, условията и целта, описани в проспекта на емисията варанти, одобрен с Решение № 641-Е/20.06.2023 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).

Датата на публикуването на това съобщение се смята за начална дата на увеличението на капитала.

Ред, срок и условия за записване на варантите

Единствено притежателите на варанти имат право да запишат акции от предстоящото увеличение на капитала на ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ.

Решението на Съвета на директорите на дружеството не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на Съвета на директорите, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред.

С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се прекратяват.

Право да участват в увеличението на капитала на дружеството, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ (https://ppi.bg/) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД (https://www.focalpoint.bg/).

Работният ден, следващ изтичането на 10 дни от по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на дружеството и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД е Началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции от увеличението на капитала на ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ.

Срок за упражняване на варантите – 5 работни дни, считано от Началната дата за упражняване на варантите.

Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите, като подадат заявка до упълномощения инвестиционен посредник – ,,Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД за записване на акции от увеличението на капитала на ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

  • Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
  • преведени и легализирани оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние за заявителите, които са чуждестранни юридически лица. Идентификацията на юридическите лица, регистрирани в Република България се извършва от ИП, чрез справка в ТР или регистър БУЛСТАТ.
  • документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. ИП задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
  • нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при подаване на заявка чрез пълномощник. ИП задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
  • Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Заявките за записване на акции се подават всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала – ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1403, район Възраждане, бул. ,,Тодор Александров“ № 73, представлявано заедно от Ивелина Кирова и Диан Димов; тел. + 359 2 986 09 11; e-mail: office@focalpoint.bg; лице за контакт: Диан Димов – прокурист.

Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на „Централен депозитар“ АД. По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, ,,Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подсметка.

Емисионната стойност на записаните ценни книжа, от 1,10 лв. (един лев и десет стотинки) за акция, следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка с IBАN BG08 TEXI 9545 1008 2766 00  на дружеството, открита в „Тексим Банк“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. ,,Тодор Александров“ № 117.

Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции, по посочената набирателна сметка най-късно до изтичане на срока за записване на акциите. Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Подписката се счита за успешно приключила независимо от броя на записаните акции.

В срок от 3 дни от приключването на подписката ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ уведоми Комисия за финансов надзор за провеждане на подписката и резултатите от нея, в т.ч. за затруднения и спорове при упражняването на варантите и записването на акциите, както и точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на варанти чрез записване на акции.

След уведомяване на Комисия за финансов надзор за провеждане на подписката, дружеството ще заяви вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, ,,Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар“ АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ са длъжни в срок 2 работни дни от вписването на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията да заявят за вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, след което да поискат допускането й до търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на „Грийн Индъстри Пропъртис“ АДСИЦ свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

В случай на окончателен отказ за вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ уведомява незабавно Комисия за финансов надзор и „Тексим Банк“ АД, и публикува на интернет страницата си, както и на интернет страницата на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда на връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива) в срок до 1 месец от съобщението до Комисия за финансов надзор.

Пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за първично публично предлагане на варанти на ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, потвърден с Решение № 641-Е/20.06.2023 г. на Комисия за финансов надзор, който е предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ и на инвестиционния посредник. Проспектът и друга приложима информация също така ще бъдат на разположение на обществеността на хартиен носител за срока на валидност на проспекта на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД в гр. София 1303, район Възраждане, бул. ,,Тодор Александров“ № 73.

Подписано от представляващия на ,,Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ съобщение по чл.89т, ал.1 от ЗППЦК