Новини » Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за начало на публичното предлагане на облигации на „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ АД“ АД

Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за начало на публичното предлагане на облигации на „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ АД“ АД

София, България, 06 декември 2023 г. – „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД (Емитента), ЕИК 206846379, LEI код 8945000G0KRMCSSCJX41 със седалище и адрес на управление на гр. София 1766, ул. „Рачо Петков Казанджията“ №4, ет. 6Б, на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява всички заинтересовани лица относно началото на Първично публично предлагане на Сегмент за първично публично предлагане на Основен пазар на Българска Фондова Борса (БФБ/Борсата) на до 25 000 (двадесет и пет хиляди) обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, всяка с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро и емисионна стойност от 1 000 (хиляда) евро, в съответствие с решение на Управителният съвет на Емитента от 02.08.2023 г. за издаване на емисия облигации, последващо изменено с решение на Управителния Съвет на Дружеството от 02.10.2023г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на облигации на Дружеството, одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 983-Е от 31.10.2023 г.

Датата на публикуването на това съобщение се смята за начална дата на публичното предлагане.

Предлагането ще се извършва при следните условия:

Размер на емисията до 25 000 броя облигации

Валута на емисията – Евро

Емисионна стойност за 1 брой – 1 000 евро

Какво количество може да бъде записано от едно лице – Всяко лице може да запише най-малко 1 брой облигации и най-много такъв брой облигации, който е равен на броя на целия размер на предложената емисия

Минимално количество, при което емисията ще се счита за успешна – Емисията ще се счита за успешна, ако са записани най-малко 15 000 броя облигации;

Как ще се извърши предлагането – Първично публично предлагане на Сегмент за първично публично предлагане на Основен пазар на БФБ АД чрез временна емисия облигации

Ред, срок и условия за записване на облигациите

Начало на предлагането е работният ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната дата между датата на оповестяване на настоящото съобщение на интернет страницата на „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД (https://fpmh.bg/) и интернет страницата на обслужващия предлагането инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД (https://www.focalpoint.bg/).

Срок на предлагането в дни – два работни дни, в рамките на които се провеждат аукциони на Сегмент за първично публично предлагане на Основен пазар на БФБ АД.

Продължителност на предлагането – Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество облигации, но не повече от две търговски сесии в рамките, на които ще се проведе аукцион за първично публично предлагане на БФБ.

Крайната дата на заплащане на цената е вторият работен ден, считано от датата на провеждане на последния аукцион.

Условия за записване на облигациите

Инвеститорите, които проявяват интерес относно предлаганите Облигации и условията за тяхното записване могат да се обърнат към ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД всеки работен ден от 09:30 ч. – до 17:30 ч. в офиса на посредника:

Адрес: Република България, гр. София, бул.”Тодор Александров“ № 73;

Лице за контакт: Диан Димов;

телефон: + 359 2 986 09 11;

електронен адрес: office@focalpoint.bg;

Инвеститорите, които проявяват интерес към настоящата емисия облигации, могат да се обърнат и към обслужващия ги инвестиционен посредник за повече информация относно предлагането и процедурата за записване на облигации.

За обслужване на процедурата по първично публично предлагане на емисията облигации ще бъде регистрирана временна емисия.

Записването на облигации се извършва, като за целта желаещите инвеститори подават нареждане за покупка на облигации от временната емисия при ИП “Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД или при ИП, членове на ЦД и БФБ и се осъществява на Сегмент за първично публично предлагане на Основен пазар организиран от Българска Фондова Борса АД.

Цената в нареждането, което инвеститорите подават за покупка на облигации от временната емисия, е изразена като процент от номинала. Заплащането на сумите в резултат на изпълнение на нареждането ще се осъществява в български лева по фиксинга на еврото на БНБ.

Юридическите лица подават нареждане за покупка чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:

  • преведени и легализирани оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние за заявителите,  които са чуждестранни юридически лица. Идентификацията на юридическите лица, регистрирани в Република България се извършва от ИП, чрез справка в ТР или регистър БУЛСТАТ.
  • документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. ИП задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
  • нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при подаване на заявка, чрез пълномощник. ИП задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Физическите лица подават нареждане за покупка лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. ИП задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Информация относно приложимия аукцион

Приложим аукцион:Xetra T7 IPO Аукцион за Българска фондова борса
Фази на аукционаОписание
предварителна (Pre-trade) фазаот 9:30ч. до 11:00ч. По време на предварителната фаза, чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува” от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки
Call фазаот 11:00ч. до 14:00ч. Борсата оповестява определената фиксирана цена за от името на водещия мениджър. По време на кол-фазата чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува” от всички пазарни участници в рамките на ценовия диапазон на Предлагането както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки.
IPO Freeze фазаот 14:00ч. Въвеждането, модификацията или изтриването на поръчки се деактивира, за да може водещият мениджър да оцени пазарната ситуация. Отразяването на неговото решение става чрез въвеждане на цена „продава” по време на Freeze фазата, като цената „продава” е в размер на предварително определената от Емитента фиксирана цена от 1 000 (хиляда) евро за една облигация. Поръчката „продава” на водещия мениджър се въвежда служебно от Борсата.
фаза на определяне на цената (Price determination)След въвеждането на поръчката на водещия мениджър Борсата инициира ръчно фазата на определяне на цената, изпълнявайки поръчките по фиксираната цена на аукциона. Удовлетворяването на поръчките се извършва на фиксираната цена на аукциона в размер на 1 000 (хиляда) евро за една облигация. Удовлетворяването на поръчките „купува” се извършва, като първо по приоритет се изпълняват пазарните поръчки според време на въвеждане. Пазарните поръчки могат да бъдат изпълнени цялостно, или, в случай, че е изпълнено цялото предлагано количество, частично, или да не бъдат изпълнени въобще. В случай, че има останало количество след изпълнение на пазарните поръчки, се пристъпва към удовлетворяването на лимитираните поръчки в пълния изпълним обем за предлаганото количество. Лимитираните поръчки се изпълняват по приоритет време на въвеждане и могат да бъдат изпълнени цялостно, или, в случай че е изпълнено цялото предлагано количество, частично, или да не бъдат изпълнени въобще.
Допустими видове поръчки:Описание
Лимитирани поръчкиПоръчки за покупка на определено количество облигации при посочена лимитирана цена. С подаването на лимитирана поръчка всеки инвеститор се съгласява да получи облигации на определената при IPO аукциона цена на предлагането. Лимитираните поръчки могат да бъдат изпълнени цялостно или частично. Лимитирани поръчки с цена различна от 1 000 (хиляда) евро за една облигация ще бъдат изтривани служебно от борсата.
Пазарни поръчкиПоръчки за покупка на определено количество облигации, които не съдържат цена. С подаването на пазарна поръчка, всеки инвеститор се съгласява да получи облигации на определената при IPO аукциона цена на предлагането. Пазарната поръчка може да бъде изпълнена цялостно или частично. Пазарните поръчки се изпълняват с приоритет спрямо лимитираните поръчки. Пазарните поръчки ще бъдат изпълнени по фиксираната цена на аукциона в размер на 1 000 (хиляда) евро за една облигация.

Плащане и доставка

Инвеститорите, за чиято сметка са сключени сделки за покупка на предлаганите облигации на Сегмент за първично публично предлагане на Основен пазар организиран от Българска Фондова Борса АД, заплащат съответните суми на инвестиционния посредник, чрез който са подали нареждане за покупка, съгласно конкретните договорености и при спазване на приложимите нормативни актове, правила и процедури. Инвестиционните посредници заплащат облигациите, закупени за техни клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане” и съгласно правилата на ЦД.

След сключването на сделка за покупка на облигации от временната емисия облигации и заплащането им, облигациите остават блокирани по подсметка при инвестиционния посредник, чийто клиент е купувача до регистрирането на емисията за търговия на регулиран пазар. Всички сделки за придобиване на облигации от временната емисия се обработват и приключват в системата за клиринг и сетълмент на Централен депозитар по общия ред.

Фоукал пойнт инвестмънтс АД в качеството му на обслужващ публичното предлагане, подава съобщения до ЦД за всяка продажба на облигации от временната емисия с данни за откритата специална набирателна сметка, по която ще постъпват сумите от заплащането на облигациите. Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, учредяването на обезпечението по предлаганата емисия облигации и регистрацията й в Централен депозитар.

Придобитите облигации от временната емисия се записват по клиентски сметки при инвестиционните посредници, чрез които са закупени. След регистрацията на временната емисия ЦД издава акт за регистрация, който съдържа данни за емисията, поименен списък на притежателите на облигации и притежаваните от тях облигации.

След надлежното учредяване на обезпечението по предлаганата емисия облигации и регистрацията й в Централен депозитар, ЦД извършва регистрация на основната емисия облигации по общия ред. ЦД регистрира емисията с постоянният й ISIN и облигациите се регистрират по сметки на лицата, придобили облигации от временната емисия при същите инвестиционни посредници, при които са били открити сметките от временната емисия. Депозитарни разписки за новоиздадените облигации се издават от ИП, чрез който за записани облигациите при поискване от страна на инвеститора и по реда, предвиден в Правилника на ЦД.

Процедура за уведомяване на инвеститорите за разпределението на предлаганите облигации

До края на деня, следващ деня за провеждане на аукциона за първично публично предлагане на БФБ:

(i) по отношение на инвеститорите, подали нареждане за покупка до ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД –  посредника ще изпрати на адресите на електронна поща, посочени от инвеститорите в подадените от тях нареждания, уведомление до всеки от инвеститорите, в което ще посочи дали тяхното нареждане е било изпълнено и в какъв размер е броят на облигациите, които са записани от съответния инвеститор,  респективно процентът на удовлетворяване на подаденото от инвеститора нареждане.

(ii) по отношение на инвеститорите, подали нареждане чрез обслужващия ги ИП – посредника ще изпрати по указания от съответния инвеститор начин информация за изпълнението на подаденото от него нареждане, в което ще е указано дали тяхното нареждане е било изпълнено и в какъв размер е броят на облигациите, които са записани от съответния инвеститор.

Подписката се счита за успешно приключила, ако до крайния срок на подписката бъдат записани най-малко 15 000 броя от предлаганите облигации. В случай на свръхзаписване, Емитентът не предвижда да разпредели допълнителен брой облигации от предложеното количество, за да удовлетвори свръхзаписването. Броят на предлаганите облигации не подлежи на промяна.

В случай, че до крайния срок на подписката не бъдат записани облигации до минималния размер от 15 000 броя от предложеното количество, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай Емитентът уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. Съгласно чл. 89м, ал. 3 от ЗППЦК в срок до един месец от уведомлението по предходното изречение набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката лихви. В случай, че подписката приключи неуспешно, в деня на уведомлението за резултатите от нейното провеждане, Дружеството ще уведоми банката за резултатите от подписката, ще публикува на интернет страницата си покана до лицата, записали ценни книжа, в която ще обяви условията и реда за връщане на набраните суми, и ще я изпрати на ИП, участващ в предлагането. ИП, участващи в предлагането, незабавно след получаването на поканата я публикуват на интернет страниците си.

Обявяване на резултатите от предлагането

Емитентът уведомява КФН относно резултата от първичното публично предлагане на облигациите от настоящата емисия, в срок от седем дни от приключване на подписката. При успешно приключило публично предлагане, КФН вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

В 7-дневен срок от приключването на предлагането Емитентът ще изпрати и уведомление до БФБ и обществеността относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани облигации; сумата, получена срещу записаните облигации; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението Емитентът ще приложи изискваните от закона документи. В същия срок, посочените обстоятелства ще бъдат оповестени чрез публикации на интернет страницата на дружеството.

В 7-дневен срок от приключване на първичното публично предлагане на облигациите, Дружеството ще представи на КФН и следните документи: удостоверение от ЦД за регистриране на емисията в Централен депозитар и банково удостоверение, удостоверяващо извършените вноски по записаните облигации.

Пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за първично публично предлагане на облигации на „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД, потвърден с Решение № 983-Е/31.10.2023 г. на Комисия за финансов надзор, който е предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД (https://fpmh.bg/ ) и на инвестиционния посредник (https://www.focalpoint.bg/).

Проспектът и друга приложима информация също така ще бъдат на разположение на обществеността на хартиен носител за срока на валидност на проспекта на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД в гр. София 1303, район Възраждане, бул. ,,Тодор Александров“ № 73.

Съобщение по 89т, ал.1 от ЗППЦК

Проспект за първично публично предлагане на емисия облигации издавани от „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД