Новини » СЪОБЩЕНИЕ за удължаване срока на подписката за увеличение на капитала на ,,Елеа Кепитъл Холдинг“ АД и упражняване на варантите от емисия с ISIN код BG9200002236

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване срока на подписката за увеличение на капитала на ,,Елеа Кепитъл Холдинг“ АД и упражняване на варантите от емисия с ISIN код BG9200002236

На свое заседание от 20.10.2023 г. Съветът на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг ” АД, ЕИК 124020731, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров № 137, ет. 6, на основание чл. 89 л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), взе решение за удължаване на срока за записване на до 2 063 028 (два милиона шестдесет и три хиляди и двадесет и осем) обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 24.00 (двадесет и четири) лева, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200002236, с 4 (четири) работни дни, или до 26.10.2023 г. (включително), който ден ще се смята за последен ден от подписката.


Проспектът за първично публично предлагане на акции от настоящата емисия одобрен с Решение № 658– Е от 22.06.2023 г. на Комисия за финансов надзор (КФН) и с нанесени съответни поправки може да бъде видян на следния линк – ПРОСПЕКТ.

Съобщение за удължаване срока за упражняване на варанти по 89л от ЗППЦК

Заявка за упражняване на варанти -MsWord

Заявка за упражняване на варанти -PDF