Новини » ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Във връзка с достигнала до дружеството информация, че недобросъвестни лица осъществяват организрано дейност като, използвайки по недобросъвестен начин името на ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД, „сключват договори“ от името на дружеството с въведени в заблуждение лица и набират парични средства от такива лица, с настоящото ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД уведомява и предупреждава всички заинтересовани лица, както следва:

 1. ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД осъществява своята дейност единствено и само на територията на Република България, като СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ И ПРИЕМА НАРЕЖДАНИЯ САМО В ОФИСА СИ НА АДРЕС:
  ГР. СОФИЯ, РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 51Б.
  Това е и единственият офис на дружеството, който е одобрен и регистриран в Комисия за финансов надзор.
  ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД НЯМА ДРУГИ ОФИСИ В СТРАНАТА ИЛИ ИЗВЪН НЕЯ, в това число дружеството няма офиси и НЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ И В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.
 2. ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД ПРИЕМА ПЛАЩАНИЯ по всички договори, сключени с клиенти САМО В „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД ПО СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ:
  IBAN BG10UBBS92001000504718с титуляр ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД;
  IBAN BG20UBBS78271014113112с титуляр ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД.
  ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД НЕ ПРИЕМА плащания по други сметки както в „Обединена Българска Банка“АД, така и в други банки.
  Следните банкови сметки НЕ СА банкови сметки на ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД и НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ОТ НЕГО ДЕЙНОСТ:
  BG54UBBS80021061575240
  BG02UBBS80021450904810
  BG06UBBS80021113444210
  BG53PIRB74011606089220
  BG09PIRB74011606089236
  BG53PIRB74011606089257
 3. ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД НЕ ИЗПОЛЗВА АКТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА КЛИЕНТИ, В ТОВА ЧИСЛО ОБАЖДАНИЯ ПО ТЕЛЕФОН, ИЗПРАЩАНЕ НА НА НЕЖЕЛАНА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА или разпространение на всякакви хартиени брошури, презентации или други подобни.
 4. ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД НЕ Е СКЛЮЧВАЛО ДОГОВОРИ С ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, НЕ Е УПЪЛНОМОЩАВАЛО ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, НЕ Е ОТОРИЗИРАЛО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ПРЕДОСТАВЯЛО ПРАВА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ДА СКЛЮЧВАТ КАКВИТО И ДА БИЛО ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ от името на ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД. ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД не е сключвало договор с „обслужваща компания“.
  Следните търговски дружества и физически лица НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“АД И В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЕ СВЪРЖАТ С ВАС, СЛЕДВА ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ СТЕ ОБЕКТ НА ИЗМАМА:
  „ЕФ ПИ БРОКЕРС“ЕООД, ЕИК 204619856, с адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ж. к. Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 100;
  „ЕФ ПИ ФРОНТ ОФИС“ЕООД, ЕИК 204745004, с адрес на управление гр. София 1618, бул. България № 132;
  „СУПЕР МАРКЕТИНГ“ ЕООД, ЕИК 204654581, с адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, ж. к. Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 100, алтернативно ;
  „БГ ИНС – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД, ЕИК 202842604, гр. София, район Средец, ж. к. Яворов, ул. Загоре № 9;
  БИСТРА МОЩЕВА, с известни телефон 0894 396 036, адрес: гр. София 1505, бул. Мадрид 49;
  ЦВЕТАН ИВАНОВ БОРИСОВ;
  ТЕОДОР МАРКОВ МАРКОВ;
  ВАЛЕНТИН ВЕЛИНОВ ИВАНОВ;
  АНИ ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА;
  В. ВОЙНИШКА, с известни телефон 0882020748 и адрес гр. София, бул. Братя Бъкстон №42А.
  Умоляваме настоящите и бъдещи клиенти на дружеството, както и всички трети лица да имат предвид, че ако са станали обект на агресивна маркетингова кампания от името на ИП „Фокал Пойнт Инвестмънтс“ АД, то зад всякакви подобни похвати и действия стоят недобросъвестни лица, които са злоупотребили с доброто име на инвестиционния посредник за свои цели. За тези действия дружеството е уведомило компетентните органи.