Новини » Предварителна информация за разходите и свързаните такси за 2023г.

Предварителна информация за разходите и свързаните такси за 2023г.

Уважаеми клиенти,

С оглед изпълнение на задължението ни съгласно разпоредбите на чл. 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС (MIFID II) и в съответствие с чл.50 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници, Ви предоставяме информация за всички разходи и свързаните с тях такси, събирани от ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД при предоставяне на инвестиционна услуга на клиенти или отнасящи се до финансов инструмент.

Всички разходи и такси, с които следва да бъдете запознати преди използването на инвестиционна услуга от нас са илюстрирани с примера по-долу.

Следва да имате предвид, че ИП „Фоукал Пойнт Инвесмънтс“ АД приема плащания по разходи и такси свързани с инвестиционна услуга в Български лева (BGN). Плащанията се извършват по сметки на посредника както следва:

Банка„Тексим банк“ АД
ВалутаБългарски лева (BGN)
SWIFTTEXIBGSF
СметкаBG38TEXI95451008116301

При предоставяне на инвестиционни услуги ИП „Фоукал Пойнт Инвесмънтс“ АД не получава такси, комисиони или други парични или непарични възнаграждения от трети лица, доставчици на продукти или емитенти.

При поискване от страна на клиент, ще предоставим информация за размера на разходите му индивидуално.

За повече информация можете да направите справка с Тарифата за таксите и комисионните на ИП „Фоукал Пойнт Инвесмънтс“ АД публикувана на интернет сайта на посредника на следния адрес – https://www.focalpoint.bg/dokumenti/

Гр. София

04.01.2023г.