Новини » Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228.

Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228.

Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ,
чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228

 • Брой акции преди увеличението: 49 045 400;
 • Борсов код на акциите: FPP;
 • ISIN код на акциите: BG1100042057;
 • Борсов код на издадените варанти: FPPV;
 • ISIN код на издадените варанти: BG9200002228;
 • Брой варанти, предложени за упражняване: 98 090 800;
 • Брой неупражнени до момента варанти: 98 090 800;
 • Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;
 • Емисионна стойност на акциите: 1.00 лв.
 • Съотношение между издадените варанти и новите акции (варант/акции): 1/1;
 • Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции;
 • Начало на публичното предлагане: 02.09.2022 г.;
 • Начало на подписката: 23.09.2022 г.;
 • Край на подписката: 29.09.2022 г.;
 • Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП „Фоукал Пойнт
  Инвестмънтс“ АД;
 • Банка, в която е открита набирателна сметка: „Обединена Българска Банка“ АД, BIC:
  UBBSBGSF, IBAN: BG08UBBS80025034589950;
 • Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили варанти най-късно
  до 12.09.2022 г.
 • Последната дата за сключване на сделки с варанти на това дружество на Борсата, в
  резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е
  08.09.2022 г.