Новини » Основна информация за увеличение на капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002236

Основна информация за увеличение на капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002236

 • Брой акции преди увеличението: 1 815 274;
 • Борсов код на акциите: RDNA;
 • ISIN код на акциите: BG11RODOAT17;
 • Борсов код на издадените варанти: ECHW;
 • ISIN код на издадените варанти: BG9200002236;
 • Брой акции, предложени за упражняване: 341 528;
 • Брой неупражнени до момента варанти: 341 528;
 • Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;
 • Емисионна стойност на акциите: 24.00 лв.
 • Съотношение между издадените варанти и новите акции (варант/акции): 1/1;
 • Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции;
 • Начало на публичното предлагане: 06.12.2023 г.;
 • Начало на подписката: 14.12.2023 г.;
 • Край на подписката: 20.12.2023 г.;
 • Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД;
 • Банка, в която е открита набирателна сметка: „Тексим Банк“ АД, BIC: TEXIBGSF IBAN: BG68 TEXI 9545 1008 2147 01 
 • Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили варанти най-късно до 13.12.2023 г.
 • Последната дата за сключване на сделки с варанти на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 11.12.2023 г.
 • За целта на процедурата за увеличение на капитал, ще бъде издадена от Централен депозитар АД временна емисия акции.

Заявка за записване в MsWord формат

Заявка за записване в PDF формат