Новини » Основна информация за увеличение на капитала на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001238

Основна информация за увеличение на капитала на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001238

 • Брой акции преди увеличението: 1 300 000;
 • Борсов код на акциите: CITP;
 • ISIN код на акциите: BG1100074076;
 • Борсов код на издадените варанти: GIPW;
 • ISIN код на издадените варанти: BG9200001238;
 • Брой варанти, предложени за упражняване: 44 200 000;
 • Брой неупражнени до момента варанти: 44 200 000;
 • Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;
 • Емисионна стойност на акциите: 1.10 лв.
 • Съотношение между издадените варанти и новите акции (варант/акции): 1/1;
 • Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции;
 • Начало на публичното предлагане: 24.08.2023 г.;
 • Начало на подписката: 01.09.2023 г.;
 • Край на подписката: 08.09.2023 г.;
 • Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД;
 • Банка, в която е открита набирателна сметка: „Тексим Банк“ АД, BIC: TEXIBGSF IBAN: BG08 TEXI 9545 1008 2766 00
 • Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили варанти най-късно до 31.08.2023 г.
 • Последната дата за сключване на сделки с варанти на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 29.08.2023 г.
 • За целта на процедурата за увеличение на капитал, ще бъде издадена от Централен депозитар АД временна емисия акции.