Новини » Основна информация за първично публично предлагане на варанти с емитент „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ISIN код на варантите BG9200002228

Основна информация за първично публично предлагане на варанти с емитент „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ISIN код на варантите BG9200002228

 • Брой акции преди увеличението: 49 045 400.
 • Общ брой на издадените права: 49 045 400.
 • Общ брой на предлаганите варанти: 98 090 800.
 • Емисионна стойност на 1 (един) варант: 0.001 лв.
 • Съотношение между издадените права и варанти (право/варант): 1/2
 • Всяко лице може да запише такъв брой варанти, който е равен на броя на притежаваните от него права, умножен по две.
 • Подписката ще се счита за успешна, само ако бъдат записани и платени най-малко
  50 000 000 броя от предлаганите варанти.
 • Варантите дават право на притежателите им да упражнят в 5 – годишен срок правото си да
  запишат съответен брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност от 1 (един) лев за акция, при конверсионно съотношение варант/акция: 1/1.
 • Борсов код на издадените права: FPP1
 • ISIN код на издадените права: BG4000004227;
 • ISIN код на издадените варанти: BG9200002228;
 • LEI код на емитента: 8945007YP0RQOLYBU974.
 • Сегмент MIC:ZBUL.
 • Начална дата за търговия с правата на Борсата: 18.07.2022 г.
 • Крайна дата на търговия с правата на Борсата: 21.07.2022 г.
 • Начална дата на прехвърляне на правата: 18.07.2022 г.
 • Крайна дата на прехвърляне на правата: 25.07.2022 г.
 • Дата на аукцион по чл. 112 б, ал. 7 от ЗППЦК: 27.07.2022 г.
 • Начална дата на записване на варантите: 18.07.2022 г.
 • Крайна дата на записване на варантите: 01.08.2022 г.
 • Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП „Фоукал Пойнт
  Инвестмънтс“ АД.
 • Банка, в която е открита набирателна сметка: „Обединена българска банка“ АД,
  BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG08 UBBS 8002 503 4589 950.
 • Право да записване на варанти имат лицата, придобили акции на „ФеърПлей Пропъртис“
  АДСИЦ до 14.07.2022 г.
 • Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат
  на които приобретателят има право на участие в придобиването на права, е 12.07.2022 г.