Новини » Основна информация за публичното предлагане на облигации на „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ АД

Основна информация за публичното предлагане на облигации на „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ АД

На 07.12.2023г. Съвета на директорите на БФБ АД взе решение за допускане до търговия на Сегмент за първично публично предлагане на Основен пазар BSE временна емисия облигации на Финанс плюс мениджмънт холдинг АД със следните параметри:
– Вид облигации: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми и обезпечени;
– ISIN код на временната емисия: BG2500002238;
– Борсов код на емисията: FPM1;
– CFI код на емисията: DBFUFR;
– Размер на предложената емисия: 25 000 000 евро;
– Брой облигации: 25 000 броя;
– Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
– Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
– Вид на инструмента: временна емисия облигации при първично публично предлагане;
– Валута на издаване: евро;
– Валута на търговия: евро;
– Сегментен MIC: ZBUL;
– Определена пазарна партида (лот): 1 (една) облигация;
– Определената от заявителя цена на предлагането: 1000 евро;
– Първи аукционен ден: 14.12.2023 г.;
– Втори аукционен ден: 15.12.2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО:

– Инвестиционен посредник по предлагането: ИП Фоукал пойнт инвестмънтс АД;
– Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Тодор Александров № 73;
– Тел.: +359 2 986 09 11;
– Е-mail: office@focalpoint.bg;
– Предлагането ще се извърши чрез два IPO аукциона в два последователни дни;
– Предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество облигации, но не повече от две търговски сесии в рамките, на които ще се проведе аукцион за първично публично предлагане на БФБ.
– Всяко лице може да запише най-малко 1 (един) бр. облигация и най-много такъв брой облигации, който е равен на броя на целия размер на предложената емисия;
– Емисията ще се счита за успешна, ако са записани най-малко 15 000 броя облигации.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
– Емисията е първа по ред, издадена от емитента;
– ISIN код на емисията: BG2100024236;
– CFI код на емисията: DBFUFR;
– Срочност: 84 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
– Годишен лихвен процент: 8.00 %;
– Лихвена конвенция: ACT/365L;
– Погасяване на заема: чрез амортизиране;
– Начин на амортизация: от второто лихвено плащане на петата година в размер на 5 000 000 (пет милиона) евро, ведно с всяко следващо лихвено/купонно плащане до окончателното погасяване на главницата, което ще се извърши на падежа на емисията.
– Период на лихвено плащане: 6-месечен;
– Довереник на облигационерите: Тексим Банк АД;
– Емитентът има право да погаси предсрочно част или цялата главница по облигационния заем след едномесечно предизвестие, отправено от емитента до облигационерите, при определени в Проспекта условия.