Новини » Начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на неупражнените до момента варанти от емисия с ISIN код BG9200001162.

Начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на неупражнените до момента варанти от емисия с ISIN код BG9200001162.

На 19.10.2021 г. в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията по партидата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е публикувано Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162. Датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията поставя началото на публичното предлагане. Право да участват в увеличението на капитала на дружеството, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 7 дни след 19.10.2021 г.

Съобщение по чл. 89 т, ал. 1 от ЗППЦК.

Съобщение за начало на публичното предлагане.

Основна информация за предлагането.