Новини » Корпоративно съобщение: Емитент: Монбат АД-София (MONB) 02.05.2023 08:49:30 (местно време)

Корпоративно съобщение: Емитент: Монбат АД-София (MONB) 02.05.2023 08:49:30 (местно време)

Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК относно сключена сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.