Новини » Корпоративно съобщение: Емитент: Еврохолд България АД-София (EUBG) 31.05.2023 09:39:04 (местно време)

Корпоративно съобщение: Емитент: Еврохолд България АД-София (EUBG) 31.05.2023 09:39:04 (местно време)

Емитент: Еврохолд България АД-София (EUBG)
Еврохолд България АД-София (EUBG) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Христофор Колумб 43, ет. 1, заседателна зала , при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2022 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2022 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Приемане на годишен отчет на Надзорния съвет в качеството му на комитет по възнагражденията;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2022 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Не разпределя печалба за 2022 г.;
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2023 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 14.06.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News