Новини » Корпоративно съобщение: Елеа Кепитъл Холдинг АД

Корпоративно съобщение: Елеа Кепитъл Холдинг АД

Заявления за допускане до търговия

31.07.2023 16:07:28 (местно време)

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE на следната емисия варанти:
– Емитент: Елеа Кепитъл Холдинг АД;
– ISIN код на емисията: BG9200002236;
– Размер на емисията: 2 063 028 варанта;
– Присвоен борсов код: ECHW;
Проспектът може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата