Новини » Корпоративно съобщение: Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София

Корпоративно съобщение: Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София

Регистрация на финансови инструменти

01.08.2023 13:19:08 (местно време)

Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ, на основание чл. 32, ал. 3 от същите, с нареждане на Директора по търговия, се въвежда за търговия на „Сегмент за борсово търгувани продукти” емисия структурирани продукти при следните параметри:
– Емитент: Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ;
– ISIN код на емисията: BG9200001238;
– Борсов код на емисията: GIPW;
– CFI код на емисията: RWSTBE;
– Вид на инструмента: безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти;
– Брой финансови инструменти в емисията: 44 200 000 варанта, с емисионна стойност 0.001 лв., които дават право на титулярите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 1.10 лв. за акция, при конверсионно съотношение варант/акция: 1/1, които Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си;
– Базовият актив на варантите е бъдеща емисия, обикновени, безналични, свободно прехвърлими акции, даващи право на 1 глас в Общото събрание на акционерите на емитента – Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ, с емисионна стойност 1.10 лв. за акция. Всеки варант дава право на притежателя си да запише една акция от бъдещата емисия;
– Валута на издаване: лева;
– Валута на търговия: лева;
– Дата на издаване: 25.07.2023 г.;
– Дата на падеж: 25.07.2028 г.;
– Дата на въвеждане за търговия: 04.08.2023 г. (петък);
– Крайна дата на търговия: 21.07.2028 г.;
– Сегментен MIC: ZBUL;
– Пазарна партида (лот): 1 варант;
– Минимална стъпка на котиране: 0.001;
– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.001 лв.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
– Наименование на латиница: Green Industry Properties REIT;
– Седалище: гр. София, бул. Цариградско шосе 101, бизнес сграда Актив, партер;
– ЕИК: 175264350;
– LEI код: 485100YD4DGH2NGSSO15;
– Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Цариградско шосе 101, бизнес сграда Актив, партер;
– Тел: (+359 2) 422 49 47;
– Е-mail: v.v.kanchev@gmail.com;
– Web адрес: www.citypropertiesreit.com;
– Представляващ: Владислав Кънчев;
– Директор за връзки с инвеститорите: Евелина Николова (тел.: +359 2 422 4701, e-mail: ewelinanikolova@gmail.com);
– Медия за разкриване на информация: www.x3news.com;
– Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности