Новини » Корпоративно съобщение:Емитент: Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP)09.05.2023 09:12:25 (местно време)

Корпоративно съобщение:Емитент: Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP)09.05.2023 09:12:25 (местно време)

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP) свиква редовно ОСА на 06.06.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 51Б, залата на първи етаж, при следния дневен ред:
– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2022 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2022 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на Виолета Кабзималска-Тахрилова от отговорност за дейността и през 2022 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
– Избор на Одитен комитет за нов тригодишен мандат;
– Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Избира Кристина Петрова, Иванка Ангелова и Светла Ангелова за членове на Съвета на директорите за нов четиригодишен мандат;
– Решение за разпределение на остатък от неразпределената печалба от минали години, преобразувана съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ (отм.). Общата сума за разпределение като дивидент за акционерите е в размер на 1 000 000 лв.;
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
– Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на управителните органи.
– Овластяване на лицата, които управляват и представляват ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ да сключат сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяващи се в сключване на договори за отдаване под наем на имоти в гр. Созопол, ваканционно селище „Санта Марина“ и на почивна база в гр. Черноморец, подробно описани в Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.
– Овластяване на лицата, които управляват и представляват ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за отдаване под наем на хотел Св. Иван Рилски – гр. Банско.
13. Овластяване на лицата, които управляват и представляват ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ да сключат сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор със Санта Марина АД, ЕИК 131366349 за покупка на недвижим имот, намиращ се в гр. Созопол, м. Света Марина с площ 5357 кв.м.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.06.2023 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 19.05.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News