Новини » Фоукал Пойнт Инвестмънтс е водещ мениджър в процедурата за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162

Фоукал Пойнт Инвестмънтс е водещ мениджър в процедурата за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162

Подробна информация за реда, срока и условията за упражняване на варантите и записването на акциите може да намерите в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. Пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на варанти на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, потвърден с Решение № 707-Е/06.10.2016 г. на Комисия за финансов надзор.

Съобщение до други инвестиционни посредници.

Уведомление от други инвестиционни посредници до ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ за записани акции.