Новини » ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

С Решение №76-Е от 08.02.2016 г. Комисия за финансов падзор одобри проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 5 582 537 ( пет милиона петстотин осемдесет и две хиляди петстотин тридесет и седем ) броя обикновени, безналични поименни, свободно-прехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 ( един ) лев всяка, които ще бъдат издадени от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр.София в резултат на увеличаване на капитала на дружеството съгласно решение от 02.12.2015 г. на съвета на директорите на дружеството.

uploads/assets/Reshenie_KFN(1).pdf

uploads/assets/saobstenie_cl_92al_1ZPPCK.pdf

uploads/assets/FPP_Prospectus_Resume_2016-FINAL(1).pdf

uploads/assets/FPP_Prospectus_REG_2016-FINAL(1).pdf

uploads/assets/FPP_Prospectus_Securities_2016-FINAL(1).pdf

uploads/assets/Uvedomlenie_24_02_2016(1).pdf

uploads/assets/Zaiavka_priemane_6F3_2016.doc