Новини » Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200002236

Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК за увеличение на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200002236

София, България, 06 декември 2023 г. – ,,Елеа Кепитъл Холдинг“ АД (Емитента) (борсов код: RDNA / „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД), ЕИК 124020731, LEI код 485100IMXUYP3YHSHP60 със седалище и адрес на гр. София 1309, бул. Тодор Александров 137, ет. 6 на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с решение на Общо събрание на варантопритежателите от 05.12.2023 г., уведомява всички заинтересовани лица относно започване на процедурата за увеличение на капитала на ,,Елеа Кепитъл Холдинг“ АД чрез издаване на до 341 528 (триста четиридесет и една хиляди петстотин двадесет и осем) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 24.00 лева, под условие че акции от увеличението бъдат записани от варантопритежателите от емисия с ISIN: BG9200002236, в съответствие с реда, условията и целта, описани в проспекта на емисията варанти, одобрен с Решение № 658-Е/22.06.2023 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).

Датата на публикуването на това съобщение се смята за начална дата на увеличението на капитала.

Ред, срок и условия за записване на варантите

Единствено притежателите на неупражнени варанти имат право да записват акции от предстоящото увеличение на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД.

Решението на Съвета на директорите на дружеството не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на Съвета на директорите, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред.

С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се прекратяват.

Право да участват в увеличението на капитала на дружеството, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД (https://www.rodina91.com/) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД (https://www.focalpoint.bg/).

Работният ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД (https://www.rodina91.com/) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД (https://www.focalpoint.bg/) е началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции от увеличението на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД.

Срок за упражняване на варантите – 5 работни дни, считано от Началната дата за упражняване на варантите.

Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите, като подадат заявка до упълномощения инвестиционен посредник – ,,Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД за записване на акции от увеличението на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

  • Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
  • преведени и легализирани оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние за заявителите, които са чуждестранни юридически лица. Идентификацията на юридическите лица, регистрирани в Република България се извършва от ИП, чрез справка в ТР или регистър БУЛСТАТ.
  • документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. ИП задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
  • нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при подаване на заявка чрез пълномощник. ИП задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
  • Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Заявките за записване на акции се подават всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала – ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1303, район Възраждане, бул. ,,Тодор Александров“ № 73, представлявано заедно от Ивелина Кирова и Диан Димов; тел. + 359 2 986 09 11; e-mail: office@focalpoint.bg; лице за контакт: Диан Димов – прокурист.

Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на „Централен депозитар“ АД. По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, ,,Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подсметка.

Емисионната стойност на записаните ценни книжа, от 24,00 лв. (двадесет и четири лева) за акция, следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка с IBАN BG68 TEXI 9545 1008 2147 01  на дружеството, открита в „Тексим Банк“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. ,,Тодор Александров“ № 117.

Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции, по посочената набирателна сметка най-късно до изтичане на срока за записване на акциите. Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Подписката се счита за успешно приключила независимо от броя на записаните акции.

В срок от 3 дни от приключване на подписката „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД ще уведоми Комисия за финансов надзор за провеждане на подписката и резултатите от нея, в т.ч. за затруднения и спорове при упражняването на варантите и записването на акциите, както и точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на варанти чрез записване на акции.

След уведомяване на Комисия за финансов надзор за провеждане на подписката, дружеството ще заяви вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, ,,Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар“ АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват ,,ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД са длъжни в срок 2 работни дни от вписването на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията да заявят за вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, след което да поискат допускането й до търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

В случай на окончателен отказ за вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД уведомява незабавно Комисия за финансов надзор и „Тексим Банк“ АД, и публикува на интернет страницата си, както и на интернет страницата на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда на връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива) в срок до 1 месец от съобщението до Комисия за финансов надзор.

Пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за първично публично предлагане на варанти на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД, потвърден с Решение № 658-Е/22.06.2023 г. на Комисия за финансов надзор, който е предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на ,,ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД и на инвестиционния посредник.

Проспектът и друга приложима информация също така ще бъдат на разположение на обществеността на хартиен носител за срока на валидност на проспекта на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД в гр. София 1303, район Възраждане, бул. ,,Тодор Александров“ № 73.

Проспект за първично публично предлагане на варанти на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД, потвърден с Решение № 658-Е/22.06.2023 г.

Съобщение по 89т, ал.1 от ЗППЦК