Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК за начало на публичното предлагане за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228. 

бул. Тодор Александров 73

02 / 986 09 11
office@focalpoint.bg

Понед. - Петък
9:00 - 17:30

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 131457471, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти от 25.08.2022 г., решение на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ от 30.08.2022 г., на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон и чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, уведомява всички заинтересовани лица относно започване на процедура за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ чрез издаване на до 98 090 800 (деветдесет и осем милиона деветдесет хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228, в съответствие с реда, условията и целта, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение № 555-Е/30.06.2022 г. на Комисия за финансов надзор.

Ред, срок и условия за упражняване на варантите и записването на акциите:

Единствено притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящото увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Решението на Съвета на директорите на дружеството не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на Съвета на директорите, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред.

С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се прекратяват.

Право да участват в увеличението на капитала на дружеството, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (www.fpp.bg) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД (www.focalpoint.bg).

Работният ден, следващ изтичането на 12 работни дни от по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК на интернет страницата на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (www.fpp.bg) и интернет страницата на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД (www.focalpoint.bg) е Началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции от увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. 

Срок за упражняване на варантите – 5 работни дни, считано от Началната дата за упражняване на варантите.

 Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите, като подадат заявка до упълномощения инвестиционен посредник – „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД за записване на акции от увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

· Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:

удостоверение за актуално състояние на заявителите – юридически лица. Чуждестранните юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред удостоверителни документи;

документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.

нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранните юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

· Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност.

Инвестиционният посредник задържа пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Заявките за записване на акции се подават всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала – ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51Б, представлявано заедно от Анна Захариева и Диан Димов; тел. + 359 2 81 99 142; e-mail: office@focalpoint.bg; лице за контакт: Диан Димов – прокурист. 

Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на „Централен депозитар“ АД. По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подсметка.

Емисионната стойност на записаните ценни книжа, от един лев за акция, следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка с IBAN № BG08UBBS80025034589950 на дружеството, открита в „Обединена българска банка“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 89 Б.

Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции, по посочената набирателна сметка най-късно до изтичане на срока за записване на акциите. Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В срок от 3 дни от приключване на подписката „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ ще уведоми Комисия за финансов надзор за провеждане на подписката и резултатите от нея, в т.ч. за затруднения и спорове при упражняването на варантите и записването на акциите, както и точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на варанти чрез записване на акции. 

След уведомяване на Комисия за финансов надзор за провеждане на подписката, дружеството ще заяви вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар“ АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ са длъжни в срок 2 работни дни от вписването на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията да заявят за вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, след което да поискат допускането й до търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

В случай на окончателен отказ за вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ уведомява незабавно Комисия за финансов надзор и „Обединена българска банка“ АД, и публикува на интернет страницата си, както и на интернет страницата на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда на връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, заедно с начислените от банката лихви (ако има такива) в срок до 1 месец от съобщението до Комисия за финансов надзор.

Пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за първично публично предлагане на варанти на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, потвърден с Решение № 555-Е/30.06.2022 г. на Комисия за финансов надзор, който е предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (www.fpp.bg) и на инвестиционния посредник (www.focallpoint.bg).

Проспектът и друга приложима информация също така ще бъдат на разположение на обществеността на хартиен носител за срока на валидност на проспекта на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД в гр. София 1504, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 51Б.

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК.

Основна информация за предлагането.

Заявление за записване на акции.

Заявление за записване на акции в .pdf формат.