Новини » Съобщение за успешно приключило първично публично предлагане на емисия облигации издавани от Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг АД

Съобщение за успешно приключило първично публично предлагане на емисия облигации издавани от Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с решение на Управителният съвет на „Финанс Плюс Мениджмънт“ АД от 02.08.2023 г., последващо изменено с решение на Управителния Съвет на Дружеството от 02.10.2023г. за издаване на до 25 000 (двадесет и пет хиляди) обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, всяка с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро и емисионна стойност от 1 000 (хиляда) евро, Ви уведомявам, че подписката за записване на облигации от емисията издадена от „Финанс Плюс Мениджмънт“ АД приключи успешно на 19.12.2023 г.

Подписката стартира на 14.12.2023 г. До приключването на подписката на 19.12.2023 г. се записаха 20 655 (двадесет хиляди шестстотин петдесет и пет) броя облигации. Емисионната им стойност в общ размер на 20 655 000 (двадесет милиона шестстотин петдесет и пет хиляди) евро беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Тексим Банк“ АД.

Подписката за записване на облигации се извърши в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на облигации, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 983-Е/31.10.2023 г. и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 06.12.2023 г. на сайта на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник.