Новини » Сделка на извънборсов сегмент

Сделка на извънборсов сегмент

Днес, 24.02.2011, в 9:18 ч., на извън регулиран пазар между клиенти на посредника бе сключена сделка с обикновени, поименни, безналични акции от капитала на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, гр. София,  ЕИК 131457471, ISIN BG 1100042057, за 710 000 /седемстотин и десет хиляди/ броя по 0,90 лева /деветдесет стотинки/ за една акция или общо за 639 000 /шестстотин тридесет и девет хиляди/ лева.