Новини » Резултат от търговото предложение отправено от „ТК-ХОЛД” АД за закупуване на акции от останалите акционери на „ТК-ИМОТИ“ АД

Резултат от търговото предложение отправено от „ТК-ХОЛД” АД за закупуване на акции от останалите акционери на „ТК-ИМОТИ“ АД

1. Търговото предложение е прието от 1 /един/ акционер.

2. Общ брой акции по подадените валидни заявления за приемане на търговото предложение – 55 867 бр. акции.

3. Обща стойност на акциите по подадените валидни заявления зa приемане на търговото предложение – 47486.95 лв.

4. Брой откази от приемане на търговото предложение – няма.

Общият брой на акциите, придобити от „ТК- Холд” АД в резултат на проведеното по реда на чл. 149б ЗППЦК търгово предложение е 55867 акции, представляващи 24.14 % от капитала и гласовете в Общото събрание на „ТК Имоти” АД.