Новини » Корпоративно съобщение: Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София

Корпоративно съобщение: Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София

Заявления за допускане до търговия

31.07.2023 14:31:58 (местно време)

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE на следната емисия варанти:
– Емитент: Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ-София;
– ISIN код на емисията: BG9200001238;
– Размер на емисията: 44 200 000 варанта;
– Присвоен борсов код: GIPW;
Проспектът може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата