Новини » Корпоративно съобщение: Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Корпоративно съобщение: Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

09.02.2024 16:23:49 (местно време)

Емитент: ТК-Имоти АД (KABL)
ТК-Имоти АД (KABL) свиква извънредно ОСА на 14.03.2024 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Горица 6, при следния дневен ред:
– Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на Добруджанска мебел АД, ЕИК: 834025235, Каумет АД, ЕИК: 118000845, Програмни продукти и системи АД, ЕИК: 831639462, Рален-Текс АД, ЕИК: 113012480 и Рилски лен АД, ЕИК: 122006101 в ТК-Имоти АД, при условията на общо правоприемство;
– Одобряване на договор за преобразуване чрез вливане, сключен между Добруджанска мебел АД, Каумет АД, Програмни продукти и системи АД, Рален-Текс АД, Рилски лен АД, и ТК-Имоти АД, на 29.09.2023 г., на Допълнително споразумение № 1 от 21.11.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 10.01.2024 г. към него (Договор за преобразуване).
– Одобряване на Доклада на Съвета на директорите по чл. 262и от ТЗ, относно преобразуването чрез вливане на Добруджанска мебел АД, Каумет АД, Програмни продукти и системи АД, Рален-Текс АД и Рилски лен АД в ТК-Имоти АД;
– Одобряване на Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ, относно преобразуването чрез вливане на Добруджанска мебел АД, Каумет АД, Програмни продукти и системи АД, Рален-Текс АД и Рилски лен АД в ТК-Имоти АД;
– Одобряване на Доклада на проверителите по чл. 262ф от ТЗ, относно преобразуването чрез вливане на Добруджанска мебел АД, Каумет АД, Програмни продукти и системи АД, Рален-Текс АД и Рилски лен АД в ТК-Имоти АД;
– Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството от 231 386 лв. на 47 850 625 лв., чрез издаването на 47 619 239 нови акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка, равна на справедливата цена на една акция на ТК-Имоти АД, във връзка с преобразуването чрез вливане;
– Промени в устава на дружеството.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.03.2024 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.02.2024 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 27.02.2024 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News