Новини » Корпоративно съобщение: Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57) 30.05.2023 17:26:26 (местно време)

Корпоративно съобщение: Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57) 30.05.2023 17:26:26 (местно време)

Емитент: Трейс груп холд АД-София (T57)
Трейс груп холд АД-София (T57) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов 12, при следния дневен ред:
– Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
– Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран);
– Доклади на регистрирания одитор за 2022 г.;
– Доклад на Одитния комитет за 2022 г.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;
– Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2022 г.;
– Избор на регистриран одитор за 2023 г.;
– Промени в устава на дружеството;
– Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата на дружеството за 2022 г. в размер на 5 107 299.03 лв. се разпределя както следва:
Разпределя сума за дивидент в размер на 3 870 995.36 лв., като определя брутен дивидент от 0.16 лв. на акция;
Остатъкът от печалбата в размер на 1 236 303.67 лв. се отнася за фонд Развитие;
– Определяне размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
– При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.07.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2023 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 14.06.2023 г.
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News