Новини » Корпоративно съобщение: Емитент: Софарма АД-София (SFA)

Корпоративно съобщение: Емитент: Софарма АД-София (SFA)

07.08.2023 17:04:31 (местно време)

На проведено на 04.08.2023 г. извънредно ОСА на Софарма АД са взети следните решения:
– Преобразува Софарма АД чрез вливането в него на Биофарм-инженеринг АД. В резултат на вливането цялото имущество на Биофарм-инженеринг АД ще премине към Софарма АД при условията на общо правоприемство;
– Одобрява на Договор за преобразуване чрез вливане на Биофарм-инженеринг АД в Софарма АД, сключен на 23.01.2023 г., на Допълнително споразумение № 1 от 21.03.2023 г. и на Допълнително споразумение № 2 от 15.05.2023 г. към него;
– Одобрява Доклада на Съвета на директорите на Софарма АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на Биофарм-инженеринг АД в Софарма АД;
– Одобрява Доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ относно преобразуването чрез вливане на Биофарм-инженеринг АД в Софарма АД;
– Приема статут на Одитния комитет според предложението на Съвета на директорите;
– Приема решение на основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия:
1. Не повече от 3% за всяка календарна година; 2. Срок на извършване на изкупуването – не по-дълъг от осемнадесет месеца; 3. Минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; 4. Максимална цена на обратното изкупуване 6.50 лв. за брой акция; 5. ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News